Zitopek Nis
NOVOSTI

NOVOSTI

 

Novosti

Objava zapisnika sa odrzane sednice skupstine akcionara od 21.06.2017.godine

Formular za glasanje u odsustvu

Punomocje za glasanje

Obavestenje akcionarima o broju akcija i pravu glasa

Izvestaj revizora 2016.

Bilans uspeha za 2016.

Bilans stanja za 2016.

Skupstina akcionara 21.06.2017.

Objava zapisnika sa vanredne skupstine akcionara odrzane dana 18.08.2016.godine

Skupstina akcionara zakazana za 18.08.2016.godine

Objava zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane 17.06.2016. godine

Pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda na redovnoj skupštini društva ima 247.899 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482

Pogledajte Zitopek formular punomocja za glasanje

Pogledajte Zitopek formular za glasanje u odsustvu

Pogledajte Zapisnik za 2015

Pogledajte Materijal za sednicu Skupštine društva 17.06.2016.

Pogledajte Izvestaj revizora

Pogledajte Bilans stanja za 2015.

Pogledajte Bilans uspeha za 2015.

Pogledajte Skupstina akcionara

Pogledajte Izvestaj sa Skupstine akcionara

Pogledajte polugodisnji izvestaj o poslovanju drustva za 2014.

Pogledajte poziv za redovnu skupstinu za 29.06.2015.

Pogledajte polugodisnji izvestaj o poslovanju drustva za 2014.

Pogledajte Odluku o dopuni dnevnog reda

Pogledajte Odluku o odobrenju Don Don

Pogledajte Odluku o o prihvatanju cena akcija

Pogledajte Odluku o dopuni odluke

Pogledajte Godišnji izveštaj za 2013. godinu

Pogledajte poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 30.06.2014. god

Pogledajte predloge Odluka za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara 2014. god.

Pogledajte izvestaje za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 2014. god.

Pogledajte poziv za vanrednu Skupstinu akcionara zakazanu za 14.07.2014. god. sa predlozima Odluka

Kontakt: natasa.ivanovic@zitopek.rs


 
VRH STRANE

Copyright © 2008 Žitopek Niš
Dimitrija Tucovića 51, 18000 Niš
Tel: (018) 251-041, 265-859, 263-252, 263-551